کتاب: “خودباوری در خلاقیت”

تازه‌های ویژن

پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

بــا شــنیدن کلمــه خلاقیت بــه چه فکــر می‌کنیــد؟ ا گر شــما هــم مانند اکثــر مــردم باشــید، ذهنتــان بی‌درنــگ بــه ســمت فعالیت‌هــای هنــری مانند مجسمه‌ســازی، طراحی یا موســیقی متمایل می‌شود. ممکن است خلاقانه را معادل هنرمندانه بدانید.
ممکــن اســت بــر ایــن بــاور باشــید کــه معمــاران و طراحــان حقــوق می‌گیرنــد تــا متفکرانی خالق باشــند، امــا از مدیر عامـلـان، حقوق‌دانان و پزشکان چنین انتظاری نیست.
یا ممکن است فکر کنید خالق بودن خصلتی ذاتی همانند داشتن چشــم‌های قهوه‌ای اســت: یا با ژن‌هــای خلاقانه متولد می‌شــوید یا اینکه
هرگز خلاق نخواهید شد.
حقیقت این اســت که همە ما ظرفیت بالایی در خلاقیت داریم که باید شکوفا شود.

در این کتاب می‌بینیم که با چه روش‌هایی که عموما مبتنی بر هوش هیجانی هستند می‌توان به شکوفایی در خلاقیت رسید.

دیوید کلی، یکی از نویسندگان کتاب خودباوری در خلاقیت، یک کارآفرین، مهندس، طراح و استاد دانشگاه آمریکایی است. وی به جز تدریس در دانشگاه استنفورد، به همراه برادرش تام کلی، از بنیانگذاران و مدیران شرکت IDEO نیز هست. شرکتی که ایده‌های خلاقانه‌ای را طرح ریزی و اجرا کرده است.

او یکی از دوستان نزدیک استیو جابز بوده و روش مورد استفاده آنها، تفکر طراحی نام دارد، که در مورد این روش به تفصیل در این کتاب صحبت شده است.

نام کتاب

خودباوری در خلاقیت، در جستجوی خلاقیت گمشده

نویسنده(ها)

دیوید و تام کلی

زبان اصلی

انگلیسی

نام مترجم

مهدی کیامهر

مرتضی خضری‌پور

انتشارات

انتشارات آریانا قلم

چاپ اول

1394

مطالب مرتبط

Comments are closed.